Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych WOPR Województwa Opolskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WODNYM OCHOTNICZYM POOGOTOWIU RATUNKOWYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego mające siedzibę w Opolu przy ul. Małopolskiej 3 , 45-301 Opole, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@opolskiewopr.pl, telefonicznie pod numerem +48 77 455 47 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika z przepisów regulujących działalność stowarzyszenia. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości posiadania statusu członka WOPR, zawarcia stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych oraz ich realizacji, a także niemożliwość udziału w szkoleniach WOPR i funkcjonowania w ramach ILS;
 1. Dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu ewidencji członków stowarzyszenia, wizerunku umieszczonego w legitymacji WOPR, Karcie Ewidencyjnej oraz Karcie Identyfikacyjnej Członka WOPR;
 • w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia;
 • na stronie internetowej i w mediach społecznościowych w przypadku umieszczenia danych osobowych lub wizerunku;
 • w celu wypełnienia przez administratora danych, obowiązków nałożonych na niego przez obowiązujące przepisy – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 • w celu realizacji szkoleń oraz czynności związanych w członkostwem WOPR w ILS;

 

 1. Dane osobowe mogą być – na zlecenie administratora – przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, oraz innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z zawartego stosunku pracy lub innych umów cywilnoprawnych i ewentualnego zakończenia dochodzenia roszczeń, ich zaspokojenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów o przechowywaniu akt pracowniczych;
 1. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
 1. Nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych bez zgody właściciela danych.

Prezes WOPR Województwa Opolskiego

 

………………………………………………………………………………………..

Data i podpis (czytelny) osoby wyrażającej zgodę na powyższe

W przypadku osoby niepełnoletniej opiekuna(-ów) prawnego(-nych)