Posiedzenie Zarządu MUKS WOPR Kędzierzyn Koźle

W dniu 23 stycznia odbyło się posiedzenie zarządu MUKS WOPR Kędzierzyn Koźle. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności klubu sportowego za 2019 r. , z uwzględnieniem sprawozdań kierowników sekcji sportowego ratownictwa wodnego, sekcji pływania i sekcji żeglarskiej. Prezes klubu Piotr Pietrzyk poinformował zarząd iż wszystkie projekty z 2019 r. zostały rozliczone prawidłowo , w związku z tym Gmina K-Koźle uruchomiła środki finansowe dla klubu na I półrocze 2020 r. Mając na uwadze koniec kadencji zarządów sekcji ustalono by na najbliższym walnym zebraniu członków dokonać zmian w tych gremiach. Zarząd zobowiązał Prezesa klubu do przedstawienia na najbliższe posiedzenie bilansu za 2019 r. , celem jego zatwierdzenia. Jednogłośnie podjęto uchwałę o skreśleniu z klubu kilkunastu nieaktywnych członków. Zarząd zwołuje na dzień 7 maja walne zgromadzenie członków oraz zatwierdza porządek posiedzenia

zarzad muks1zarzadmuks2