Szkolenie NGO w Urzędzie Miasta Kędzierzyn Koźle

W dniu 14 lutego w Urzędzie Miasta K-Koźla odbyło się szkolenie z zakresu wypełniania ofert do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz rozliczania tych zadań. Podczas szkolenia zostały wyjaśnione problematyczne kwestie dotyczące przygotowania ofert na zadania publiczne w 2020 roku w trybach przewidzianych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bieżących trudnościach dotyczących rozliczania przyznanych środków i zmian temu towarzyszących. Ponadto omówiono kwestie rezultatów , wydatków , zwroty niewykorzystanej dotacji, kontrolę realizacji zadania, sprawozdawczość i rozliczenia zadania, a także planowane kierunki zmian druków ofert, umów i sprawozdań oraz przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Z ramienia WOPR Kędzierzyn Koźle w szkoleniu uczestniczył Prezes Oddziału Tadeusz Witko.

szkolenie um