XVIII Odrzański spływ twardzieli rzeką Odrą z Roszowickiego Lasu do Koźla

PROGRAM IMPREZY

XVIII ODRZAŃSKIEGO SPŁYWU TWARDZIELI RZEKĄ ODRĄ Z ROSZOWICKIEGO LASU DO KOŹLA

SOBOTA 22 STYCZEŃ 2022 R.

– 7.30 zbiórka uczestników Spływu w Ośrodku Żeglarskim „Szkwał” Koźle Wyspa – Meta Spływu

– 8.30 – Przejazd autokarem na miejsce startu spływu [wszyscy przebrani w pianki]

– badanie alkomatem trzeźwości wszystkich uczestników spływu

– 10.00-START [Roszowicki Las, długość trasy 15 km]

– 12.00-14.00 – Planowe zakończenie spływu [META-Wyspa na Odrze w Koźlu]

– Toast wzniesiony szampanem z masek nurkowych,

-12.00

– Grochówka

– Herbata

– Ognisko

– rozdanie uczestnikom spływu certyfikatów pamiątkowych.

– 15.00- zakończenie Imprezy na Wyspie

WAŻNE INFORMACJE:

– Zapewniamy transport z Wyspy „SZKWAŁ” na start i powrót na Wyspę

– Nie zatrzymujecie dla siebie numerków [startowych]

– Koszt uczestnictwa w spływie 100,00zł./osobę

– Koszt osoby towarzyszącej 20 zł./osobę

– Proszę potwierdzić do 10 stycznia 2022r. uczestnictwo

w XVIII ODRZAŃSKIM SPŁYWIE TWARDZIELI RZEKĄ ODRĄ

Z ROSZOWICKIEGO LASU DO KOŹLA

KONTAKT: Janusz Tyka, tel. 0 505124084 e-mail: wopr1974@wp.pl

Karta zgłoszeniowa uczestnika spływu

Imię:
Nazwisko:
Kod:
Miasto:
Ulica:
Tel:
E-mail:
Klub:
PESEL:

Zgłaszam swoje uczestnictwo w XVIII ODRZAŃSKIM SPŁYWIE TWARDZIELI RZEKĄ ODRĄ

Z ROSZOWICKIEGO LASU DO KOŹLA

Uczestnicy startując w spływie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach ze spływu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jak również na ich gromadzenie w bazie danych WOPR Kędzierzyn-Koźle zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO);

Oświadczam, że:

– zapoznałem się z regulaminem imprezy, stanowiącym integralną część niniejszej deklaracji i akceptuję go,

– mój stan zdrowia pozwala wziąć udziału w spływie i pozostałych imprezach towarzyszących,

– jako uczestnik biorę udział w imprezie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, a wobec organizatorów nie będę wnosił żadnych roszczeń prawnych.

Zestawienie kosztów:


Koszt obejmujeCena za osobęIlość osóbRazem zł.
Uczestnik spływu– dojazd na start + spływ ciepły posiłek /meta/ – certyfikat
100,00x 1= 100,00 zł.
Osoba towarzysząca– dojazd na start i metę – ciepły posiłek /meta/20x=
RAZEM:

Będę korzystał z transportu organizatorów z mety (SZKWAŁ) na start:

tak , nie

Data:……………………………………, Czytelny podpis……………………………………………….

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest zapłacenie w formie zaliczki pełnej kwoty uczestnictwa zestawionej w tabeli. Wpłaty przyjmuję do 10 stycznia 2022r na rachunek:

Oddział Rejonowy WOPR w Kędzierzynie Koźlu

Nr konta 36 1020 3714 0000 4802 0094 1542

tytułem: “Spływ Twardzieli-…………/imię i nazwisko Twardziela/………”

Celem potwierdzenia uczestnictwa proszę o przesłanie kopii zgłoszenia na adres:

e-mail: wopr1974@wp.pl

Uwaga! Proszę o zabranie, celem przedstawienia przed startem, oryginałów następujących dokumentów:

– wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa

– dowód wpłaty zaliczki jeżeli została dokonana w późnym terminie

– dokument tożsamości ze zdjęciem.

Regulamin XVIII Odrzańskiego Spływu Twardzieli Rzeką Odrą z Roszowickiego Lasu do Koźla

I Forma Imprezy.

XVIII Odrzański Spływ Twardzieli Rzeką Odrą z Roszowickiego Lasu do Koźla jest imprezą sportowo – rekreacyjną ściśle związaną z nurkowaniem swobodnym, której celem jest promocja ziemi kędzierzyńsko –kozielskiej, województwa opolskiego jak również ukazanie walorów Opolszczyzny w sezonie zimowym.

II Organizatorzy.

WOPR Oddział Rejonowy Kędzierzyn- Koźle

Morsy Dębowa Kędzierzyn –Koźle

OSP ORW Koźle

Gmina Kędzierzyn Koźle

Gmina Cisek

III Miejsce i czas trwania imprezy.

XVIII Odrzański Spływ Twardzieli Rzeką Odrą z Roszowickiego Lasu do Koźla odbędzie się w dniu 22 stycznia 2022 roku. Trasa spływu obejmuje Gminę Cisek i Kędzierzyn- Koźle.

IV Charakter Imprezy.

Trasę Spływu Twardzieli należy:

– pokonać wyznaczony przez organizatora odcinek rzeki Odry wpław w określonym czasie,

– start: miejscowość Roszowicki Las.

– meta: Koźle Wyspa Ośrodek Żeglarski „ Szkwał”.

– dystans: 15 kilometrów.

Spływ Twardzieli to próba pokonania sił natury oraz własnych słabości w trudnych zimowych warunkach w którym czas pokonania trasy oraz zajęte miejsca mają drugorzędny wymiar.

Ze względu na bezpieczeństwo płynących ustala się limit czasowy na przepłyniecie całej trasy Spływu i wynosi on 4.0 godziny.

O przekroczeniu wyżej wymienionego limitu uczestnik powiadomiony zostaje przez służby zabezpieczające i jest zobowiązany do natychmiastowego wyjścia z wody na pokład jednostki asekuracyjnej.

V. Zasady uczestnictwa.

1. Uczestnikiem Spływu Twardzieli może być każda pełnoletnia osoba posiadające co najmniej podstawowe uprawnienia nurkowe. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom Spływu pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

2. W szczególnych przypadkach organizator może dopuścić do uczestnictwa w Spływie osobę nie posiadającą uprawnień nurkowych. Każdy uczestnik spływu twardzieli zobowiązany jest przedstawić organizatorowi aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w imprezie lub przedstawić aktualny wpis w książeczce nurkowej potwierdzony przez uprawnioną do tego osobę.

Każdy uczestnik bierze udział w XVIIIOdrzańskim Spływie Twardzieli Rzeką Odrą z Roszowickiego Lasu do Koźla na własną odpowiedzialność co dotyczy w szczególności udziału w spływie rzeką Odrą w dniu 22.01.2022r.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Spływie Twardzieli jest pisemne potwierdzenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu imprezy oraz akceptację jego warunków umieszczonych na karcie zgłoszeniowej imprezy.

4. Uczestnicy Spływu pokonują wyznaczoną trasę dowolną techniką w określonym czasie.

5. Uczestnik Spływu może w trakcie pokonywania trasy przytrzymywać się łodzi asekuracyjnej.

6. Uczestnik może robić dowolną liczbę postojów w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy nie opuszczając przy tym koryta rzeki.

7. Wyjście z wody (opuszczenie koryta rzeki) w innym miejscu niż meta wskazana powyżej jest równoznaczne z przerwaniem próby pokonania wyznaczonej trasy.

8. Wejście na pokład łodzi asekuracyjnej w trakcie pokonywania trasy spływu jest równoznaczne z decyzją przerwania pokonywania trasy Spływu przez uczestnika.

9. Uczestnik może w trakcie pokonywania trasy spożywać napoje oraz posiłki regeneracyjne (nie opuszczając przy tym koryta rzeki) o ile nie ma ku temu przeciwwskazań zdrowotnych.

10. Każdy uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy.

11. Uczestnik w trakcie pokonywania wyznaczonej trasy spływu może być ubrany w skafander typu „mokrego”. Zabrania się stosowania skafandrów innego typu.

12. Uczestnik może być ubrany w dowolną ilość elementów skafandra typu „mokrego”, a także w dowolną ilość dodatków w postaci rękawic, skarpet i innych dodatków pod warunkiem, że są to elementy o budowie typu „mokrego”.

13. Uczestnik może także mieć w wyposażeniu zestaw nurkowy ABC czyli płetwy, maska i rurka, a także nóż nurkowy. Dopuszcza się inne nie uwzględnione, nie mechaniczne elementy wyposażenia.

14. Kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu w trakcie trwania Spływu. Organizator przeprowadzi badanie trzeźwości przed rozpoczęciem Spływu. Osoby nietrzeźwe nie będą dopuszczone do płynięcia.

15. Każdy z płynących uczestników jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do zaleceń i komend oznakowanych jednostek zabezpieczających oraz organizatora Spływu pod rygorem wykluczenia z imprezy bez prawa zwrotu kosztów.

VI Opłaty

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest ponieść stosowne opłaty związane z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.

2. Wysokość opłat uzależniona jest od wybranej przez uczestnika opcji uczestnictwa

3. Wysokość, terminy oraz sposób dokonywania opłat podane są w programie imprezy i w karcie zgłoszeniowej będącej integralną częścią niniejszego regulaminu

VII Obowiązki organizatora

1. Organizator zobowiązuje się zapewnić opiekę asekuracyjną oraz lekarską na czas pokonywania wyznaczonej trasy spływu.

2. Organizator zobowiązuje się zapewnić transport uczestników oraz sprzętu na trasie Ośrodek Żeglarski „Szkwał”, a startem Spływu w Roszowickim Lesie.

3. Organizator zapewnia ciepłe napoje w trakcie Spływu oraz gorący posiłek na mecie imprezy.

4. Noclegi uczestnicy załatwiają sobie we własnym zakresie Opłaty z tym związane ponoszą uczestnicy.

VIII Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenia do spływu będą przyjmowane do dnia 10.01.2022r.

2. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania o tym osób zainteresowanych w stosownym czasie.

3. Uczestnicy startując w spływie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach ze spływu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jak również na ich gromadzenie w bazie danych WOPR Kędzierzyn-Koźle zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO);