Uchwała WOPR Województwa Opolskiego -14.01.2023r. status członka WOPR.

Oddział Rejonowy WOPR w Kędzierzynie Koźlu w swoich szeregach skupia około 1000 członków i ratowników WOPR. Ilość nie przekłada się w jakość. Ponad połowa nie płaci składek i nie wykazuje swojej aktywności statutowej.Zarząd WOPR Województwa Opolskiego w dniu 14 stycznia 2023 r. podjął następującą uchwałę: Na podstawie par.14 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego Zarząd ustala opłatę w wysokości 500,00 zł. za przywrócenie utraconego członkostwa w WOPR Województwa Opolskiego z powodu zalegania z opłatą świadczeń / składek/ w okresie dłuższym niż 24 miesiące. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie Koźlu systematycznie będzie powiadamiał swoich członków o w/w zaległościach z terminem ich uregulowania . W przypadku braku odzewu ze strony członka WOPR , Zarząd swoją uchwałą będzie go pozbawiał statusu członkostwa w WOPR.Przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego ma duże znaczenie w szczególności dla zatrudnionych na stanowisku ratownika wodnego. Art. 15a. Ustawy: 1. Ratownikiem wodnym może być osoba, która: 1) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich,2) posiada co najmniej jedną z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, o którym mowa w art. 2 pkt 4, do prowadzenia działań ratowniczych wymienionych w art. 13;3) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053) ,4) jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.Informujemy wszystkich ratowników zatrudnionych na pływalniach i kąpieliskach powiatów Głubczyckiego, Kędzierzyńsko Kozielskiego, Krapkowickiego, Strzeleckiego i Oleskiego oraz gestorów tych pływalni iż począwszy od miesiąca kwietnia br. wspólnie z policją będziemy odwiedzać pływalnie i stwierdzać zagrożenia wynikające z pracy nieuprawnionych ratowników wodnych.