Protokół z IX Zjazdu WOPR

 

Protokół z IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego  Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu w dniu

17.11.2012 r.

Zgromadzonych  delegatów i gości zaproszonych  przywitał ustępujący Prezes Stanisław Wolkiewicz.

Następnie nastąpiło wprowadzenie sztandaru Oddziału  Rejonowego  WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

 1. Wybór Przewodniczącego obrad: Prezes Stanisław  Wolkiewicz zaproponował na Przewodniczącego zjazdu p. Tadeusza  Witko(wyraził zgodę). Jako drugi kandydat zaproponowany został p. P.Pietrzyk, jednakże nie wyraził on zgody na prowadzenie  obrad zjazdu.

Głosowanie na kandydata na Przewodniczącego IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów.

Kandydatura Tadeusza  Witko na Przewodniczącego IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu przeszła jednogłośnie.

 1. 2.        Przewodniczący przywitał obecnych na sali obrad, przedstawił projekt porządku obrad.

Uwaga Bronisława Kisielewskiego do punktu 21 porządku obrad:

Aby zagłosować na zarząd, a potem sukcesywnie na kolejne gremia.

Głosowanie nad przyjęciem propozycji porządku obrad IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów.

Porządek obrad IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu został zatwierdzony jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zjazdu.

2.Wprowadzenie Sztandaru WOPR K-Koźle.

3.Wybór Przewodniczącego obrad.

4.Wybór protokólanta  Zjazdu.

5.Wybór Prezydium Zjazdu.

6.Wybór Komisji Mandatowej.

7.Przyjęcie porządku obrad.

8.Zatwierdzenie Regulaminu obrad.

9.Wybór Komisji: wyborczej, uchwał i wniosków.

10.Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

11.Wystąpienie Prezesa Oddziału.

12.Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

13.Wystąpienie gości zaproszonych.

14.Sprawozdanie z działalności  ustępującego Zarządu.

15.Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej.

16.Sprawozdanie  Komisji Dyscyplinarnej.

17.Dyskusja.

18.Przyjęcie sprawozdań z działalności  Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.

19.Udzielenie absolutorium  Prezesowi  Oddziału  i Zarządowi oddziału.

20.Wybór Prezesa Oddziału.

21.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

22.Zgłaszanie kandydatów do  Zarządu Oddziału Komisji Rewizyjnej,  Komisji Dyscyplinarnej, delegatów na Zjazd Wojewódzki WOPR w Opolu.

23.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

24.Wybory.

25.Dyskusja – zgłaszanie wniosków.

26.Ogłoszenie wyników wyborów.

27.Przyjęcie uchwał i wniosków, w tym  regulaminu  pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej na następną kadencję.

28.Wystąpienie nowo wybranego Prezesa  Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie – Koźlu.

29.Wyprowadzenie sztandaru.

30.Zakończenie obrad.

5. Następnie Przewodniczący podał kandydaturę Eweliny   Deneki  (wyraziła zgodę) na protokolanta Zjazdu.

Głosowanie nad wyborem na protokolanta Zjazdu E. Deneka:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów.

Kandydatura E. Deneka na protokolanta  IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu przeszła jednogłośnie.

6. Następnie Przewodniczący powołał Prezydium Zjazdu w składzie:

–        Piotr Pietrzyk – zastępca prezesa  WOPR Województwa Opolskiego

–        Dariusz Krawiec – W-ce prezes WOPR Województwa Opolskiego

–        Stanisław Wolkiewicz – ustępujący prezes OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu

–        Mariusz Kruk – w-ce przewodniczący Komisji Rewizyjnej WOPR Województwa Opolskiego

–        Dariusz Bolechowski – Kierownik drużyny WOPR Strzelce Opolskie.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

7.   Następnie dokonano wyboru Komisji Mandatowej IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu. W skład komisji przewodniczący zaproponował:

–        Waldemara Kijewskiego

–        Józefa Banacha

–        Czesława Gomułkę (wszyscy kandydaci wyrazili zgodę)

 

Głosowanie nad wyborem Komisji Mandatowej w w/w składzie:

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 1 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Komisja Mandatowa w składzie:

–        Waldemar Kijewski

–        Józef Banach

–        Czesław  Gomułka

Została powołana przy jednym głosie przeciwnym.

8.Zatwierdzenie Regulaminu IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

Przewodniczący odczytał propozycję Regulaminu IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu przygotowaną przez Zarząd OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 11.11.2012r. do propozycji regulaminu nie było uwag z sali.

Głosowanie nad propozycją Regulaminu IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Regulamin IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu przeszedł jednogłośnie.

 

9Wybór Komisji Wyborczej IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

Przewodniczący zaproponował Komisję Wyborczą IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w składzie:

–        Dariusz Bolechowski

–        Waldemar Chałat

–        Włodzimierz Wręczycki (wszyscy kandydaci wyrazili zgodę).

Brak było innych kandydatur z sali.

Głosowanie nad powołaniem Komisji Wyborczej IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu w składzie:

–        Dariusz Bolechowski

–        Waldemar Chałat

–        Włodzimierz Wręczycki..

 

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Komisja Wyborcza IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w składzie:

–        Dariusz Bolechowski

–        Waldemar Chałat

–        Włodzimierz Wręczycki

została powołana jednogłośnie.

 

10.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

Przewodniczący zaproponował Komisję Uchwał i Wniosków IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w składzie:

–        Maciej  Przybył

–        Karolina Mrozek

–        Nikola  Kubuszewska  (wszyscy kandydaci wyrazili zgodę).

Brak było innych kandydatur z sali.

Głosowanie nad powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków  IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu w składzie:

_ Maciej  Przybył

–        Karolina Mrozek

Nikola Kubuszewska

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Komisja Uchwał i Wniosków  IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w składzie:

–        Maciej  Przybył

–        Karolina Mrozek

–        Nikola Kubuszewska

została powołana jednogłośnie.

 

 1. 11.   Przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowej IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Przewodniczący komisji – Józef Banach przedstawił sprawozdanie Komisji Mandatowej IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu. Stwierdził, że na 42 delegatów uprawnionych do głosowania mandaty odebrało 38 delegatów. Tym samym potwierdził  prawomocność  Zjazdu.

 

 1. Wystąpienie  ustępującego Prezesa OR  WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Stanisława Wolkiewicza.

Głos zabrał (na prośbę przewodniczącego) ustępujący prezes oddziału S. Wolkiewicz. Podziękował za ostatnie 5 lat pracy i poprosił o zachowanie powagi i utrzymanie dobrej atmosfery na Zjeździe.

 1. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 2. Wystąpienie zaproszonych gości.

Po kolei głos zabierali:

–        Piotr Pietrzyk – zastępca prezesa  WOPR Województwa Opolskiego

–        Konrad Kucz – Kierownik Wydziału Reagowania Kryzysowego UM Kędzierzyna-Koźla

 

 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej  OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu

–        Sprawozdanie ustępującego prezesa OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Stanisława Wolkiewicza z działalności Zarządu w latach 2007-2012.

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Zarządu OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Sprawozdania z działalności Zarządu OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu uchwałą IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu zostało przyjęte jednogłośnie.

 

 

 1. 16.   Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu za lata 2007-2012 – przedstawił Cezary Miodek

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z Komisji Rewizyjnej   OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej   OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu uchwałą IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu zostało przyjęte jednogłośnie.

 

 1. 17.   Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu za lata 2007-2012 – przedstawił w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego Stanisław Trzeciak.

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności  Komisji  Dyscyplinarnej  OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

–        Za: 33 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 5 głosów

Sprawozdania z działalności  Komisji  Dyscyplinarnej  OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu uchwałą IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu zostało przyjęte większością głosów.

 1. 18.   Udzielenie ustępującemu zarządowi OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu absolutorium.

Komisja Rewizyjna  wystąpiła z wnioskiem o udzielenie ustępującemu zarządowi i prezesowi OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu absolutorium.

Głosowanie:

1.Nad udzieleniem absolutorium   Prezesowi Oddziału.

–        Za: 35 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 3 głosów

2. Nad udzieleniem  absolutorium Zarządowi Oddziału:

–    za : 35 głosów

–    przeciw:  0 głosów

–    wstrzymało się :  3  głosów

Wniosek o udzielenie ustępującemu zarządowi i prezesowi OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu absolutorium przeszedł większością głosów.

 

 1. Wybór kandydatów na prezesa OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Głos zabrał P. Pietrzyk i zgłosił kandydaturę Stanisława Wolkiewicza (wyraził zgodę)na Prezesa OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Głosowanie nad umieszczeniem kandydatury Stanisława Wolkiewicza na liście kandydatów na stanowisko  Prezesa OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Kandydatura Stanisława Wolkiewicza przeszła jednogłośnie.

Głos zabrał Marek Kopij  i zgłosił kandydaturę Mirosława Merza (wyraził zgodę)na Prezesa OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Głosowanie nad umieszczeniem kandydatury Mirosława Merza na liście kandydatów na stanowisko  Prezesa OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

–        Za: 10 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 28 głosów

Kandydatura Mirosława Merza  ze względu na nie uzyskanie  50 % głosów  nie została przyjęta i nie została ujęta na liście wyborczej.

Stanisław Trzeciak zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów na stanowisko  Prezesa OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Głosowanie nad wnioskiem:

–        Za: 34 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 4 głosów

Wniosek Stanisława Trzeciaka o zamknięcie listy kandydatów na stanowisko  Prezesa OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu został przyjęty większością głosów.

Przewodniczący Tadeusz Witko poprosił Komisję Wyborczą o przedstawienie listy kandydatów na stanowisko  prezesa OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił w/w listę. Znalazło się na niej nazwisko Stanisława Wolkiewicza (w załączeniu do protokołu).

 1. 20.   Głosowanie nad wyborem prezesa OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Wybór Komisji Skrutacyjnej:

Do Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący obrad zaproponował:

–        Grzegorza  Jarzębskiego

–        Jędrzeja  Janyka

–        Andrzeja Rolę (wszyscy wyrazili zgodę)

Głosowanie nad powołaniem  Komisji Skrutacyjnej w składzie:

–        Grzegorz Jarzębski

–        Jędrzej Janyk

–        Andrzej Rola.

 

–        Za: 36 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 2 głosów

Komisja Skrutacyjna IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w składzie:

–        Grzegorz Jarzębski

–        Jędrzej Janyk

–        Andrzej Rola.

została powołana większością głosów.

Głosowanie nad wyborem Stanisława Wolkiewicza na stanowisko  Prezesa OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2012-2017:

–        Za: 34 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 4 głosów

Stanisław Wolkiewicz został wybrany na stanowisko  Prezesa OR WOPR w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2012-2017 większością głosów. (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu)

 

Po wyborze Prezesa Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Przewodniczący obrad zarządził przerwę. Po przerwie głos zabrał nowo wybrany Prezes Stanisław Wolkiewicz. Podziękował delegatom za okazane zaufanie i przyjazną atmosferę.

 

 1. 21.   Wybór na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu

Przewodniczący Zjazdu  poprosił Przewodniczącego Komisji Wyborczej Dariusz Bolechowskiego o przedstawienie nazwisk kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Na liście Komisji Wyborczej znaleźli się:

Józef Banach (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Józefa Banacha:

–        Za: 32 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 6 głosów

Józef Banach został umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

Dariusz Bolechowski (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Dariusza Bolechowskiego:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Dariusz Bolechowski  został umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu  jednogłośnie.

 

Ewelina Deneka (wyraziła zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Eweliny Deneka:

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

Ewelina Deneka  została umieszczona na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

 

Adam Giet (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Adama Gieta:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Adam Giet  został umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu jednogłośnie.

Grzegorz Jarzębski (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Grzegorz Jarzębskiego:

–        Za: 31 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 7 głosów

Grzegorz Jarzębski  został umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

 

Dominika Joniec (wyraziła zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Dominiki Joniec:

–        Za: 36 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 2 głosów

Dominika Joniec  została umieszczona na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

 

Mariusz Kruk (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Mariusz Kruka:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Mariusz Kruk został umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu jednogłośnie.

Waldemar Kijewski (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Waldemara Kijewskiego:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Waldemar Kijewski  został umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu jednogłośnie

Marek Kopij (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Marka Kopija:

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

Marek Kopij został umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

 

Kaja  Koszil (wyraziła  zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Kai Koszil:

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

Kaja Koszil  została umieszczona na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

 

Piotr  Pietrzyk (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Piotra Pietrzyka:

–        Za: 32 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 6 głosów

Piotr Pietrzyk  został umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

 

Bogdan Stańczyk (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Bogdana Stańczyka:

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

Bogdan stańczyk  został umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

 

Tadeusz Witko (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Tadeusza Witko :

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Tadeusz Witko  został umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu jednogłośnie.

Włodzimierz Wręczycki (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Włodzimierza Wręczyckiego:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

Włodzimierz Wręczycki został umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu jednogłośnie.

 

Następnie Przewodniczący zapytał czy są jeszcze inne kandydatury z sali?

Bronisław Kisielewski zgłosił kandydaturę Adriana Wyrobka (wyraził zgodę):

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Adriana Wyrobka:

–        Za: 10 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 28 głosów

Adrian Wyrobek nie otrzymał wymaganej ilości głosów aby  zostać umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Adrian Wyrobek zgłosił kandydaturę Mirosława Merza (wyraził zgodę):

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Mirosława Merza:

–        Za: 9 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 29 głosów

Mirosław Merz nie otrzymał wymaganej ilości głosów aby  zostać umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

 

W związku z dalszym brakiem kandydatur Przewodniczący Zjazdu zamkną listę kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił pełną listę kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu. (lista w załączeniu do protokołu)

Banach Józef

Bolechowski Dariusz

Deneka Ewelina

Giet Adam

Jarzębski Grzegorz

Joniec Dominika

Kruk Mariusz

Kijewski Waldemar

Kopij Marek

Koszil Kaja

Pietrzyk Piotr

Stańczyk Bogdan

Witko Tadeusz

Wręczycki Włodzimierz.

 

Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu :

Do Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący obrad zaproponował:

–        Krzysztofa Pipę

–        Jędrzeja  Janyka

–        Tomasza Szczużewskiego  (wszyscy wyrazili zgodę)

Głosowanie nad powołaniem  Komisji Skrutacyjnej w składzie:

–        Krzysztof Pipa

–        Jędrzej Janyk

–        Tomasz Szczużewski

 

–        Za: 35 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 3 głosów

Komisja Skrutacyjna IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w składzie:

–        Krzysztof Pipa

–        Jędrzej Janyk

–        Tomasz Szczużewski

została powołana większością głosów.

 

 1. Wybory do Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu :

Przewodniczący Zjazdu Tadeusz Witko poprosił delegatów o przegłosowanie jego wniosku o głosowanie na całą listę, w związku z tym że znajduje się na niej 14 nazwisk kandydatów.

Głosowanie:

–        Za: 32 głosów

–        Przeciw: 5 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

Uchwalono wymaganą  większością głosów, że głosowanie na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się na całą listę.

Przewodniczący jeszcze raz odczytał cała listę i zapytał delegatów czy są za przyjęciem kandydatów

Banach Józef

Bolechowski Dariusz

Deneka Ewelina

Giet Adam

Jarzębski Grzegorz

Joniec Dominika

Kruk Mariusz

Kijewski Waldemar

Kopij Marek

Koszil Kaja

Pietrzyk Piotr

Stańczyk Bogdan

Witko Tadeusz

Wręczycki Włodzimierz

Do Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

Głosowanie:

–        Za: 35 głosów

–        Przeciw: 2 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

Uchwalono wymaganą  większością głosów, że do Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu   weszli :

Banach Józef

Bolechowski Dariusz

Deneka Ewelina

Giet Adam

Jarzębski Grzegorz

Joniec Dominika

Kruk Mariusz

Kijewski Waldemar

Kopij Marek

Koszil Kaja

Pietrzyk Piotr

Stańczyk Bogdan

Witko Tadeusz

Wręczycki Włodzimierz.

 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił przewodniczący komisji Krzysztof Pipa potwierdzając wybór na członków  do Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu następujących osób :

Banach Józef

Bolechowski Dariusz

Deneka Ewelina

Giet Adam

Jarzębski Grzegorz

Joniec Dominika

Kruk Mariusz

Kijewski Waldemar

Kopij Marek

Koszil Kaja

Pietrzyk Piotr

Stańczyk Bogdan

Witko Tadeusz

Wręczycki Włodzimierz.

(w załaczeniu do protokołu)

 

Przewodniczący zjazdu Tadeusz Witko potwierdził wybór w/w kandydatów do Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

W skład Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie – Koźlu  wszedł   także  Prezes Oddziału Stanisław Wolkiewicz.

 

 

 1. 23.   Wybór kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Przewodniczący Zjazdu  poprosił Przewodniczącego Komisji Wyborczej Dariusz Bolechowskiego o przedstawienie nazwisk kandydatów na członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Na liście Komisji Wyborczej znaleźli się:

Krzysztof Deneka (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztofa Deneki.

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

 

Krzysztof Deneka został umieszczony na liście kandydatów na członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

 

Gorgowicz Ewa (wyraziła zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Ewy Gorgowicz.

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

 

Ewa Gorgowicz  została umieszczona na liście kandydatów na członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

 

Bogdan Kulik (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Bogdana Kulika.

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

 

Bogdan Kulik został umieszczony na liście kandydatów na członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu  jednogłośnie.

 

Cezary Miodek (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Cezarego Miodka.

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

 

Cezary Miodek  został umieszczony na liście kandydatów na członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu jednogłośnie.

 

Maciej Przybył (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Macieja Przybyła.

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

 

Maciej Przybył  został umieszczony na liście kandydatów na członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu jednogłośnie.

 

Następnie Przewodniczący zapytał czy są jeszcze inne kandydatury z sali?

Marek Kopij zgłosił kandydaturę Bronisława Kisielewskiego (wyraził zgodę):

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Bronisława Kisielewskiego:

–        Za: 10 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 28 głosów

Bronisław Kisielewski  nie otrzymał wymaganej ilości głosów aby  zostać umieszczony na liście kandydatów na członków  Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

W związku z dalszym brakiem kandydatur Przewodniczący Zjazdu zamknął  listę kandydatów na członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił pełną listę kandydatów na członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu  (lista w załączeniu do protokołu)

–        Deneka Krzysztof

–        Gorgowicz Ewa

–        Kulik Bogdan

–        Miodek Cezary

–        Maciej Przybył.

 

Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu :

Do Komisji Skrutacyjnej przewodniczący obrad zaproponował:

–        Krzysztofa Pipę

–        Jędrzeja  Janyka

–        Tomasza Szczużewskiego  (wszyscy wyrazili zgodę)

Głosowanie nad powołaniem  Komisji Skrutacyjnej w składzie:

–        Krzysztof Pipa

–        Jędrzej Janyk

–        Tomasz Szczużewski

 

–        Za: 36 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 2 głosów

Komisja Skrutacyjna IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w składzie:

–        Krzysztof Pipa

–        Jędrzej Janyk

–        Tomasz Szczużewski

została powołana większością głosów.

 

 1. Wybory do Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu :

Przewodniczący Zjazdu Tadeusz Witko poprosił delegatów o przegłosowanie jego wniosku o głosowanie na całą listę, w związku z tym że znajduje się na niej 5 nazwisk kandydatów.

Głosowanie:

–        Za: 31 głosów

–        Przeciw: 2 głosów

–        Wstrzymało się: 5 głosów

Uchwalono wymaganą  większością głosów, że głosowanie na członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się na całą listę.

Przewodniczący jeszcze raz odczytał cała listę i zapytał delegatów czy są za przyjęciem kandydatów

–        Deneka Krzysztof

–        Gorgowicz Ewa

–        Kulik Bogdan

–        Miodek Cezary

–        Maciej Przybył.

do członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

Głosowanie:

–        Za: 35 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 3 głosów

Uchwalono wymaganą  większością głosów, że do Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie weszli :

–        Deneka Krzysztof

–        Gorgowicz Ewa

–        Kulik Bogdan

–        Miodek Cezary

–        Maciej Przybył.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił Przewodniczący komisji Krzysztof Pipa potwierdzając wybór na członków  do Komisji Rewizyjnej  Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu następujących osób :

–        Deneka Krzysztof

–        Gorgowicz Ewa

–        Kulik Bogdan

–        Miodek Cezary

–        Maciej Przybył.

(w załączeniu do protokołu)

 

Przewodniczący zjazdu Tadeusz Witko potwierdził wybór w/w kandydatów do Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

21.Wybór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej  Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Przewodniczący Zjazdu  poprosił przewodniczącego Komisji Wyborczej Dariusz Bolechowskiego o przedstawienie nazwisk kandydatów na członków  Komisji Dyscyplinarnej  Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Na liście Komisji Wyborczej znaleźli się:

Grzegorz Pawełek (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Grzegorza Pawełka.

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

Grzegorz Pawełek został umieszczony na liście kandydatów na członków  Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

 

Andrzej Rola (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Andrzeja Roli.

–        Za: 29 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 9 głosów

 

Andrzej Rola   został umieszczony na liście kandydatów na członków  Komisji Dyscyplinarnej  Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

 

Dominika Szotka (wyraziła zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Dominiki Szotki.

–        Za: 30 głosów

–        Przeciw: 1 głosów

–        Wstrzymało się: 7 głosów

 

Dominika Szotka  została umieszczona na liście kandydatów na członków  Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

Stanisław Trzeciak (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Stanisława Trzeciaka.

–        Za: 33 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 5 głosów

 

Stanisław Trzeciak   został umieszczony na liście kandydatów na członków  Komisji Dyscyplinarnej  Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu większością głosów.

 

Marian Wolny  (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Mariana Wolnego.

–        Za: 36 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 2 głosów

 

Marian Wolny   został umieszczony na liście kandydatów na członków  Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu jednogłośnie.

 

Następnie przewodniczący zapytał czy są jeszcze inne kandydatury z sali?

W związku z brakiem kandydatur przewodniczący zjazdu zamkną listę kandydatów na członków  Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił pełną listę kandydatów na członków  Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu  (lista w załączeniu do protokołu)

–        Pawełek Grzegorz

–        Rola Andrzej

–        Szotka Dominika

–        Trzeciak Stanisław

–        Wolny Marian

 

Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru członków  Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu :

Do Komisji Skrutacyjnej przewodniczący obrad zaproponował:

–        Krzysztofa Pipę

–        Jędrzeja  Janyk

Tomasz Szczużewski (wszyscy wyrazili zgodę)

Głosowanie nad powołaniem  Komisji Skrutacyjnej w składzie:

–        Krzysztof Pipa

–        Jędrzej Janyk

–        Tomasz Szczużewski

 

–        Za: 35 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 3 głosów

Komisja Skrutacyjna IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w składzie:

–        Krzysztof  Pipa

–        Jędrzej Janyk

–        Tomasz Szczużewski

została powołana większością głosów.

 

 1. Wybory do Komisji Dyscyplinarnej  Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu :

Przewodniczący Zjazdu Tadeusz Witko poprosił delegatów o przegłosowanie jego wniosku o głosowanie na całą listę, w związku z tym że znajduje się na niej 5 nazwisk kandydatów.

Głosowanie:

–        Za: 34 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 4 głosów

Uchwalono wymaganą  większością głosów, że głosowanie na członków  Komisji Dyscyplinarnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się na całą listę.

Przewodniczący jeszcze raz odczytał cała listę i zapytał delegatów czy są za przyjęciem kandydatów

–        Pawełek Grzegorz

–        Rola Andrzej

–        Szotka Dominika

–        Trzeciak Stanisław

–        Wolny Marian

na członków  Komisji Dyscyplinarnej  Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu:

Głosowanie:

–        Za: 35 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 3 głosów

Uchwalono wymaganą  większością głosów, że do Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu odbędzie weszli :

–        Pawełek Grzegorz

–        Rola Andrzej

–        Szotka Dominika

–        Trzeciak Stanisław

–        Wolny Marian

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił przewodniczący komisji Krzysztof Pipa potwierdzając wybór na członków  do Komisji Dyscyplinarnej   Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu następujących osób :

–        Pawełek Grzegorz

–        Rola Andrzej

–        Szotka Dominika

–        Trzeciak Stanisław

–        Wolny Marian

(w załączeniu do protokołu)

 

Przewodniczący zjazdu Tadeusz Witko potwierdził wybór w/w kandydatów do Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie-Koźlu.

 

 1. 22.   Wybór kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego .

Przewodniczący zjazdu  poprosił przewodniczącego Komisji Wyborczej Dariusza  Bolechowskiego o przedstawienie nazwisk kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego

Na liście Komisji Wyborczej znaleźli się:

Bolechowski Dariusz (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego Dariusza Bolechowskiego

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

 

Dariusz Bolechowski   został umieszczony na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego jednogłośnie.

 

Joniec Dominika (wyraziła  zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego Dominiki Joniec:

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

 

Dominika Joniec   została umieszczona na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego większością głosów.

 

Kruk Mariusz (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego Mariusz Kruka:

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

 

Mariusz Kruk  został umieszczony na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego większością głosów.

 

Merz Mirosław(wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego Mirosława Merza:

–        Za: 35 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 3 głosów

 

Mirosław Merz  został umieszczony na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego większością głosów.

 

Stańczyk Bogdan (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego Bogdana stańczyka:

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

 

Bogdan Stańczyk  został umieszczony na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego większością głosów.

 

Kisielewski Bronisław (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego Bronisława Kisielewskiego:

–        Za: 33 głosów

–        Przeciw: 1 głosów

–        Wstrzymało się: 4 głosów

 

Bronisław Kisielewski został umieszczony na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego większością głosów.

 

Wolkiewicz Stanisław(wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego Stanisława Wolkiewicza:

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

 

Stanisław Wolkiewicz  został umieszczony na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego większością głosów.

 

Wręczycki Włodzimierz(wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego Włodzimierza Wręczyckiego:

–        Za: 37 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 1 głosów

Włodzimierz Wręczycki został umieszczony na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego większością głosów.

 

Kijewski Waldemar (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego Waldemara Kijewskiego:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

 

Waldemar Kijewski  został umieszczony na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego jednogłośnie.

 

Pietrzyk Piotr (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego Piotra Pietrzyka:

–        Za: 35 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 3 głosów

 

Piotr Pietrzyk  został umieszczony na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego większością głosów.

 

Witko Tadeusz (wyraził zgodę)

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego Tadeusza Witko:

–        Za: 38 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 0 głosów

 

Tadeusz Witko  został umieszczony na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego jednogłośnie.

 

Następnie przewodniczący zapytał czy są jeszcze inne kandydatury z sali?

Bronisław Kisielewski zgłosił kandydaturę Adriana Wyrobka (wyraził zgodę):

Głosowanie nad umieszczeniem na liście kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego Adriana Wyrobka:

–        Za: 9 głosów

–        Przeciw: 2 głosów

–        Wstrzymało się: 27 głosów

Adrian Wyrobek nie otrzymał wymaganej ilości głosów aby  zostać umieszczony na liście kandydatów na  delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego.

 

W związku z dalszym brakiem kandydatur przewodniczący zjazdu zamkną listę kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił pełną listę kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego. (lista w załączeniu do protokołu)

–        Bolechowski Dariusz

–        Joniec Dominika

–        Kruk Mariusz

–        Merz Mirosław

–        Stańczyk Bogdan

–        Kisielewski Bronisław

–        Wolkiewicz Stanisław

–        Wręczycki Włodzimierz

–        Kijewski Waldemar

–        Pietrzyk Piotr

–        Witko Tadeusz

 

Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego :

Do Komisji Skrutacyjnej przewodniczący obrad zaproponował:

–        Krzysztofa Pipę

–        Jędrzeja  Janyk

–        Tomasz Szczużewski  (wszyscy wyrazili zgodę)

Głosowanie nad powołaniem  Komisji Skrutacyjnej w składzie:

–        Krzysztof Pipa

–        Jędrzej Janyk

–        Tomasz Szczużewski

 

–        Za: 35 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 3 głosów

Komisja Skrutacyjna IX Zjazdu Oddziału Rejonowego WOPR w składzie:

–        Krzysztof Pipa

–        Jędrzej Janyk

–        Tomasz Szczużewski

została powołana większością głosów.

 

 1. 23.   Wybory delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego:

Przewodniczący zjazdu Tadeusz Witko poprosił delegatów o przegłosowanie jego wniosku o głosowanie na całą listę, w związku z tym że znajduje się na niej 11 nazwisk kandydatów.

Głosowanie:

–        Za: 36 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 2 głosów

Uchwalono wymaganą  większością głosów, że głosowanie na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego odbędzie się na całą listę.

Przewodniczący jeszcze raz odczytał cała listę i zapytał delegatów czy są za przyjęciem kandydatów

–        Bolechowski Dariusz

–        Joniec Dominika

–        Kruk Mariusz

–        Merz Mirosław

–        Stańczyk Bogdan

–        Kisielewski Bronisław

–        Wolkiewicz Stanisław

–        Wręczycki Włodzimierz

–        Kijewski Waldemar

–        Pietrzyk Piotr

–        Witko Tadeusz

na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego

Głosowanie:

–        Za: 36 głosów

–        Przeciw: 0 głosów

–        Wstrzymało się: 2 głosów

Uchwalono wymaganą  większością głosów, że na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego wybrani zostali:

–        Bolechowski Dariusz

–        Joniec Dominika

–        Kruk Mariusz

–        Merz Mirosław

–        Stańczyk Bogdan

–        Kisielewski Bronisław

–        Wolkiewicz Stanisław

–        Wręczycki Włodzimierz

–        Kijewski Waldemar

–        Pietrzyk Piotr

–        Witko Tadeusz

 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił przewodniczący komisji Krzysztof Pipa potwierdzając wybór na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego następujących osób :

–        Bolechowski Dariusz

–        Joniec Dominika

–        Kruk Mariusz

–        Merz Mirosław

–        Stańczyk Bogdan

–        Kisielewski Bronisław

–        Wolkiewicz Stanisław

–        Wręczycki Włodzimierz

–        Kijewski Waldemar

–        Pietrzyk Piotr

–        Witko Tadeusz

(w załączeniu do protokołu)

 

Przewodniczący zjazdu Tadeusz Witko potwierdził wybór w/w kandydatów na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego.

 

 1. 24.   Dyskusja

W trakcie dyskusji   przyjęto następujące uchwały  :

1.Zatwierdzono  regulamin pracy Zarządu  Oddziału na nową kadencję

– za uchwałą głosowało  38 delegatów, uchwała została przyjęta.

2.Zatwierdzono regulamin pracy Komisji Rewizyjnej  na nową kadencję

– za uchwałą głosowało  38 delegatów, uchwała została przyjęta.

3.Zatwierdzono regulamin pracy Komisji Dyscyplinarnej  na nową  kadencję

– za uchwałą głosowało 38 delegatów, uchwała została przyjęta.

25.Przyjęcie uchwał i wniosków.

Przewodniczący   Komisji uchwał i wniosków  przedstawił wnioski zgłoszone podczas trwania Zjazdu

Wnioski zostały przegłosowane\   w załączeniu\.

26.Wystąpienie nowo wybranego Prezesa oddziału Stanisława Wokiewicza.

Poinformował iż podczas  przerwy  w trakcie trwania dyskusji  odbyły się pierwsze posiedzenia  wybranych władz.  Wiceprezesem oddziału ds. organizacyjnych został  Tadeusz Witko , sekretarzem  Ewelina Deneka. Pozostałych członków  Prezydium  Prezes poda   po zakończeniu  Zjazdu.

Przewodniczącym  Komisji Rewizyjnej został   Cezary Miodek, sekretarzem Ewa Gorgowicz.

Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej został  Andrzej Rola.

Prezes podziękował wszystkim delegatom oraz zaproszonym gościom za przybycie i za aktywny udział w pracach Zjazdu. Poinformował  iż funkcyjni członkowie zarządu otrzymają do końca bieżącego roku  zakresy swoich obowiązków.

27. Przewodniczący Zjazdu   w związku z wyczerpaniem się tematów  programu   poprosił wszystkich obecnych na Sali o powstanie  , a poczet sztandarowy  o wyprowadzenie sztandaru z sali obrad.

28.Po wyprowadzeniu sztandaru  Przewodniczący zjazdu zamknął obrady IX Zjazdu oddziału rejonowego WOPR w Kędzierzynie – Koźlu.

 

Kędzierzyn – Koźle, dn.17.11.2012 r.

 

Protokółował                                                                                   Przewodniczący Zjazdu

 

Ewelina Denaka                                                                                          Tadeusz Witko